Els?
Aenigma
egy horvát virágének nótájára
[Jelentem versben mesémet…]

Harmadik
az Palkó nótájára
[Eredj, édes gy?r?m, majd jutsz asszonyodhoz…]
Hetedik
Morgai Kata nevére
az ?Fejemet nincsen már? nótájára
[Mondják jövendöl?k bizonnyal énnékem…]
Nyolcadik
egy német villanella nótájára: ?Ich hab' vermeint? etc.
[Reménségem nincs már nékem…]
Tizenegyedik
Borivóknak való
In laudem verni temporis

az ?Fejemet nincsen már? nótájára
[áldott szép Pünkösdnek gyönyör? ideje…][Tizenkett?dik] Decima secunda
Ejusdem generis
az nótája Lucretia énekének
[Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet…]


Tizenharmadik
Kit egy szép leány nevével szerzett
az nótája az ?Régi siralmas?
[Siralmas nékem idegen földen…]


Tizenötödik
Ad apes
az lengyel ének: ?Byś ty wiedziała? nótájára
[Hallám egy ifjúnak minap éneklését…]
Tizenhetedik
Kiben annak ádja okát, hogy él, noha a lélek a szerelmeséhez elszökött t?le
az ?Bánja az Úr Isten? nótájára
[Csókolván ez minap az én szép szeret?met…]
Tizennyolcadik
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemt?l
azon nótára
[Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek…]
Huszadik
Somnium proponit
az Toldi Miklós éneke nótájára
[Már csak éjjel hadna énnékem nyugodnom…]

Huszonkett?dik
Kit egy násfa felett küldött volt szeret?jének, kire pelikán madár volt feljegyezve
az ?Byś ty wiedziała? nótájára
[Ímé, az pelikán az ? fiaiért…]
[Huszonnegyedik] Poema vigesimum quartum
Kit egy bokrétáról szerzett
?Már csak éjjel hadna? nótá[jára]
[Most adá virágom nékem bokrétáját…]


[Huszonhatodik] Vigesimum sextum
Magis docte quam amatorie, magisque Musis quam veneri canitur
Kit egy gyémántkereszt mellett küldött volt a szeret?jének

azon nótára
[Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez…]
Huszonnyolcadik
Egy török ének: ?Ben seyrana gider iken?
a nótája is az
[Minap múlatni mentemben…]
[Huszonkilencedik] Vigesimum nonum
Carmen tenui nec pingui Minerva compositum
Az ?Sau mă lasă-n casă fata? oláh ének nótájára
[Mint sík mez?n csak egy szál fa, egyedül úgy élek…]
Harmincadik
a Toldi Miklós nótájára
[Mire most, barátom, azon kérdezkedel…]
[Harminckett?dik]
Egy lengyel ének
igér?l igére és ugyanazon nótára: ?Blogosław nas nasz Panie?
[áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból…]
Harmincharmadik
Kiben b?ne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
Balassi Bálint nevére

az nótája: ?Bánja az Úr Isten?
[Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét…]
Harmincnegyedik
Ezt akkor szerzette, hogy az felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni, kin elkeseredvén s jutván annak az szerelmesének igazsága eszébe, akit ok nélkül bolondul elhagyott volt feleségeért, úgy szerezette ezt
az ?Már szinte az id? vala ki[nyílásban]? nótá[jára]
[Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok…]
Harmincötödik
Ezt akkor szerzette, hogy az ? felesége idegensége miatt az régi szeret?jén kezdett szívében megindulni
arra az oláh nótára, azmint az eltévedt juhokat siratja volt az oláh leány
[Régi szerelmem nagy tüze…]

Harmincnyolcadik
Immár hogy az Cupido mutatására megsaldítja Juliát, azfelé mégyen, kit szinte egy kapuközben talál el?, s közöl így szól:
ugyanazon nótára
[Egy kegyes képében az gyászöltözetben…]
Harminckilencedik
Hogy Juliára talála, így köszöne néki:
az török ?Gerekmez bu dünya sensiz? nótájára
[Ez világ sem kell már nékem…]Negyvennegyedik
Inventio poetica:
Grues alloquitur, a darvaknak szól

ugyanazon nótára
[Mindennap jó reggel ezen repültök el…]

Negyvenhetedik
Item inventio poetica:
Az ? szerelmének örök és maradandó voltáról

?Csak búbánat? nótájára
[Id?vel paloták, házak, er?s várak…]


Negyvenkilencedik
Sokféle dolgokhoz hasonlítja magát és a szerelmet; ezt jobb részint németb?l fordította meg
az ?Már szintén az id?? nótájára
[Ha ki akar látni két eleven kutat…]
Ötvenedik
Juliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Julia dicséretén kezd el
az ?Csak búbánat? nótájára
[Julia két szemem, olthatatlan szenem…]

Ötvenhetedik
Frustra omnibus rationibus incendendae Juliae tentatis ardentissima precatione eam in sui amorem alicere conatur variis ad persuadendum exemplis allatis
ugyan az elébbi nótára
[Én édes szerelmem, egyetlenegy lelkem…]
Ötvennyolcadik
Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari posse, questubus miser coelum, terras et maria implet, pollicens indignabundus se nullum carmen Juliae gratia deinceps cantaturum
[azon nótára]
[Óh, nagy kerek kék ég, dics?ség, fényesség…]Ötvenkilencedik
Következik más: Zsófi nevére
[azon nótára]
[Szerelem istene, Venusnak ereje…]
Hatvanodik
Bécsi Zsuzsánnáról s Anna-Máriáról szerzette
az ?Doklei sem še divičicom bila? nótájára, vagy amaz lengyel nótára: ?A pod liesem?
[Az Zsuzsánna egy szép német leán…]Hatvanegyedik
Egy katonaének
In laudem confiniorum

az ?Csak búbánat? nótájára
[Vitézek, mi lehet ez széles föld felett…]
[Hatvankett?dik]
Amatorum carmen
De virgine Margareta

ad notam: ?Csak búbánat?
[Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal…]
[Hatvanharmadik]
Colloquium octo viatorum et deae Echo vocatae
ugyanazon nótára
[Nyolc ifiú legén minap úton menvén…]
[Hatvanötödik]
Szarándoknak vagy bujdosónak való ének
az ?Minden állat dicsér, Úr Isten, [tégedet]? nótájára etc.
[Pusztában zsidókat vezérl? jó Isten…]
[Hatvanhatodik]
Valedicit Patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima
ad notam: ?Minden állat dicsér, Úr Isten tégedet? etc.
[Óh, én édes hazám, te jó Magyarország…]


Interpretatio quam in Iuliam retorsit
Âlem çiçeği derer isen bir güle değmez,
Sohbette güzel olmaz iken bir pula değmez.

[Ez széles világon mennyi virág vagyon…]

Interpretatio cum ornatu
Bana geda diyenler, devletli hanım yok mudur?
Yoksa ben âdem değil miyim, ya canım yok mudur?

[Ti, kik szegénséget én szememre vettek…]

[Ismét felvetette?]
Yine ebruların kurmuş kemanı,
Atar gamzın oku, canım nişanı,
Yoluna komuşum ben cism i canı,
Sever dilber beni, ben dâhi anı.

[Ismét felvetette szemöldök íjébe…]

[Tebenned, Julia?]
Nigârâ sende hatm olmuş güzellik, tazelik, terlik,
Beni bu gam bucağında koyasın, bu mudur erlik?

[Tebenned, Julia, mind világ csudája…]
Harmadik
Kiben köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét, tudniillik hogy Céliát szerelmére felgerjesztette, s kezében adta
azon nótára *
[Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem…]

Ötödik
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelmér?l szól, hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz
[Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem…]
Hetedik
Kiben az keserg? Céliáról ír
[Mely keserven kiált fülemile, fiát…]
Tizedik
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett
[Szít Zsuzsánna tüzet szívemben magára…]

Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesét?l elmenni
[Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek…]

Hymni tres
ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus primus,
ad Deum Patrem, pro levamine malorum

[a Palatics nótájára]
[Az Szentháromságnak els? személye…]

Hymni tres
ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus secundus,
ad Deum Filium, pro impetranda militari virtute

[a ?Vitézek, mi lehet? nótájára]
[Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak…]


Hymni tres
ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus tertius,
ad Spiritum Sanctum, pro felici conjugio

[Az Szentháromságnak harmadik személye…]Ex psalmo 42.
[Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett…]

Psalmus 148.
[az ?Már szintén az id?? nótájára]
[Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek…]

Ebben a Noé bárkájából elrepült galamb állapatjához hasonlítván állapatját, kéri Istent, hogy életének s?r? nagy veszélyiben ontsa reá kedvét, s áldásának bárkájában való béfogadásával mentse meg az sok kísértett?l fejét
[Segélj meg éngemet, én édes Istenem!…]

Balassi Bálint nevére, melyben könyörög b?ne bocsánatjaért, és hálákat is ád, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél; s azáltal az örök kárhozattól megszabadult
[az Palkó nótájára]
[Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod…]

Deo, vitae mortisque arbitro
Ex oda: ?Quem Tu, summe Deus, semel placatus, patrio lumine respicis?? etc.

[Egy német villanella nótájára: ?Ich hab' vermeint? etc.]
[Óh, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes, kebledben…]

Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s terjessze is reá újobb áldását
[az nótája az ?Régi siralmas?]
[Kegyelmes Isten, kinek kezében…]Adj már csendességet
[Adj már csendességet, lelki békességet…]
Háborúit, szíve fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségben esést?l oltalmazza
[az ?Emlékezzél, mi történék? nótájára]
[Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása…]

Mégis azonról
[az ?Atya Isten, tarts meg minket? nótájára]
[Óh, én kegyelmes Istenem…]


Psalmus 51.
ad notam: ?Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak?
[Végtelen irgalmú, óh, te nagy hatalmú…]Psalmus 6.
[ad notam: ?Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak?]
[Óh, magas egeknek, nagy mély tengereknek igazgató Istene…]