Következnek
BALASSI BáLINT-
nak kölem-kölemféle szerelmes éneki,
kik között egynéhány isteni dicsíret
és vitézsígr?l való ének is vagyon.

Els?
Aenigma
egy horvát virágének nótájára
[Jelentem versben mesémet…]

Második
Kristina nevére
az Lucretia éneke nótájára
[Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal…]

Harmadik
az Palkó nótájára
[Eredj, édes gy?r?m, majd jutsz asszonyodhoz…]

Negyedik
ugyanazon nótára
[Bizonnyal esmérem rajtam most erejét…]

Ötödik
az Giannetta Padovana nótájára
[N? az én örömem most az én szép…]

Hatodik
Bebek Judit nevére
az ?Magam gondolván? nótájára
[Beteges lelkem ismét énnékem…]

Hetedik
Morgai Kata nevére
az ?Fejemet nincsen már? nótájára
[Mondják jövendöl?k bizonnyal énnékem…]

Nyolcadik
egy német villanella nótájára: ?Ich hab' vermeint? etc.
[Reménségem nincs már nékem…]

Kilencedik
Kit az szeret?jével való haragjában szerzett
az Palkó nótájára
[Óh, te csalárd világ, nyughatatlan elme…]

Tizedik
Kiben az szeret?je háládatlansága és keménsége fel?l panaszolkodik
egy Siciliana nótára
[Valaki azt hiszi, hogy nyerjen…]

Tizenegyedik
Borivóknak való
In laudem verni temporis

az ?Fejemet nincsen már? nótájára
[áldott szép Pünkösdnek gyönyör? ideje…]

[Tizenkett?dik] Decima secunda
Ejusdem generis
az nótája Lucretia énekének
[Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet…]

Tizenharmadik
Kit egy szép leány nevével szerzett
az nótája az ?Régi siralmas?
[Siralmas nékem idegen földen…]

[Tizennegyedik] Decimus quartus
Borbála nevére
a nótája a Lucretia nótája
[Csak búbánat immár hagyatott énnékem…]

Tizenötödik
Ad apes
az lengyel ének: ?Byś ty wiedziała? nótájára
[Hallám egy ifjúnak minap éneklését…]

Tizenhatodik
In somnium extra
az ?Vir monachus in mense Maïo? nótájára
[Kikeletkor, jó Pünkösd havában…]

Tizenhetedik
Kiben annak ádja okát, hogy él, noha a lélek a szerelmeséhez elszökött t?le
az ?Bánja az Úr Isten? nótájára
[Csókolván ez minap az én szép szeret?met…]

Tizennyolcadik
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemt?l
azon nótára
[Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek…]

Tizenkilencedik
Titkos szerelmér?l szerzette
azon nótára
[Vajha én tüzemnek nagy t?rhetetlen volta…]

Huszadik
Somnium proponit
az Toldi Miklós éneke nótájára
[Már csak éjjel hadna énnékem nyugodnom…]

Huszonegyedik
az Lucretia éneke nótájára
[N? az én gyötrelmem az én szerelmemr?l…]

Huszonkett?dik
Kit egy násfa felett küldött volt szeret?jének, kire pelikán madár volt feljegyezve
az ?Byś ty wiedziała? nótájára
[Ímé, az pelikán az ? fiaiért…]

Huszonharmadik
ének olasz nótára
[Keserítette sok bú és bánat az én szívemet…]

[Huszonnegyedik] Poema vigesimum quartum
Kit egy bokrétáról szerzett
?Már csak éjjel hadna? nótá[jára]
[Most adá virágom nékem bokrétáját…]

[Huszonötödik] Vigesimum quintum
Losonczy Anna nevére
az Palkó nótájára
[Lelkemet szállotta meg nagy keser?ség…]

[Huszonhatodik] Vigesimum sextum
Magis docte quam amatorie, magisque Musis quam veneri canitur
Kit egy gyémántkereszt mellett küldött volt a szeret?jének

azon nótára
[Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez…]

Huszonhetedik
Anna nevére
Kiben a szeret?je ok nélkül való haragja és gyanúsága fel?l ír

ugyanazon nótára
[Az én szerelmesem haragszik most reám…]

Huszonnyolcadik
Egy török ének: ?Ben seyrana gider iken?
a nótája is az
[Minap múlatni mentemben…]

[Huszonkilencedik] Vigesimum nonum
Carmen tenui nec pingui Minerva compositum
Az ?Sau mă lasă-n casă fata? oláh ének nótájára
[Mint sík mez?n csak egy szál fa, egyedül úgy élek…]

Harmincadik
a Toldi Miklós nótájára
[Mire most, barátom, azon kérdezkedel…]

[Harmincegyedik] *
[Harminckett?dik]
Egy lengyel ének
igér?l igére és ugyanazon nótára: ?Blogosław nas nasz Panie?
[áldj meg minket, Úr Isten, az te jóvoltodból…]

Harmincharmadik
Kiben b?ne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
Balassi Bálint nevére

az nótája: ?Bánja az Úr Isten?
[Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét…]

[Bejegyzés a Balassa-kódexben]
Harmincnegyedik
Ezt akkor szerzette, hogy az felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni, kin elkeseredvén s jutván annak az szerelmesének igazsága eszébe, akit ok nélkül bolondul elhagyott volt feleségeért, úgy szerezette ezt
az ?Már szinte az id? vala ki[nyílásban]? nótá[jára]
[Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok…]

Harmincötödik
Ezt akkor szerzette, hogy az ? felesége idegensége miatt az régi szeret?jén kezdett szívében megindulni
arra az oláh nótára, azmint az eltévedt juhokat siratja volt az oláh leány
[Régi szerelmem nagy tüze…]

Harminchatodik
Kívánsága szerint cselekszik (tudniillik egy igen-igen szép kegyest [ígér]), okát jelenti Venus annak is, miért árolta el az felesége
de ez Peth? Gáspárnénál vagyon

az nótája ?Csak búbánat? etc.
[Egy nagy követséggel küldte sietséggel…]

Harminchetedik
Ezt akkor szerzette, mikor az feleségét?l elvált; kiben emlékezteti Cupidót arra, amit Venus ?általa fogadott néki, ha feleségét?l békével elválik, kire megfelel Cupido, Juliát mutatván s dicsérvén néki
[azon nótára]
[Ez világgal bíró, felséges Cupido…]

Harmincnyolcadik
Immár hogy az Cupido mutatására megsaldítja Juliát, azfelé mégyen, kit szinte egy kapuközben talál el?, s közöl így szól:
ugyanazon nótára
[Egy kegyes képében az gyászöltözetben…]

Harminckilencedik
Hogy Juliára talála, így köszöne néki:
az török ?Gerekmez bu dünya sensiz? nótájára
[Ez világ sem kell már nékem…]

Negyvenedik
Cupidónak való könyörgés, okul el?hozván az Salamandra példáját, azt, hogy vagy lészen ?hozzá jó valaha, vagy sem, de mint az salamandra t?z kívül, ? sem élhet soha az Julia szerelme nélkül
az ?Csak búbánat? nótájára
[Éngemet régolta sokféle kénokba…]

Negyvenegyedik
De Julia venante:
A Julia vadászatjáról, kit írva küldött volt Juliának
De voce ad vocem ex angeriano

azon nótára
[Széllyel hogy vadásza én lelkem, Julia…]

Negyvenkett?dik
Inventio poetica, azt írja meg, mint veszett öszve Julia Cupidóval
azon nótára
[Fáradsága után nyugodni akarván…]

Negyvenharmadik
A fülemilének szól
Altera inventio

azon nótára
[Te, szép fülemile, zöld ágak közibe…]

Negyvennegyedik
Inventio poetica:
Grues alloquitur, a darvaknak szól

ugyanazon nótára
[Mindennap jó reggel ezen repültök el…]

Negyvenötödik
Dialogus, kiben azt beszéli egy barátjával a maga szerelmér?l
az ?Már szintén az id?? nótájára
[Kérde egy barátom: Így miért gerjedek?…]

Negyvenhatodik
Az Dobó Jakab éneke, az ?Már szintén az id? vala kinyílásban? ellen szerzett ének
azon nótára
[Bezzeg nagy bolondság volt az balgatagban…]

Negyvenhetedik
Item inventio poetica:
Az ? szerelmének örök és maradandó voltáról

?Csak búbánat? nótájára
[Id?vel paloták, házak, er?s várak…]

Negyvennyolcadik
Hogy Juliának, s nem az szerelemnek adta meg magát
[azon nótára]
[Szerelem s Julia egymás mellett állva…]

Negyvenkilencedik
Sokféle dolgokhoz hasonlítja magát és a szerelmet; ezt jobb részint németb?l fordította meg
az ?Már szintén az id?? nótájára
[Ha ki akar látni két eleven kutat…]

Ötvenedik
Juliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Julia dicséretén kezd el
az ?Csak búbánat? nótájára
[Julia két szemem, olthatatlan szenem…]

Ötvenegyedik
Hogy nyerte el Julia a Cupido nyilát, íját, s hol viseli, azt írja meg, könyörögvén az végében itt is az Juliának
az ?Magam gondolván? nótájára
[áldott Julia kiballagtába…]

Ötvenkett?dik
Kiben morog Cupidóra, hogy csak ígérte, s nem ádja meg Juliát
[az ?Már szintén az id?? nótájára]
[Édest keser?vel elegyít? gyermek…]

Ötvenharmadik
Az hét plánétákhoz hasonlítja Juliát
Sibi canit et Musis

az ?Csak búbánat? nótájára
[Hét f? csillag vagyon az égi forgáson…]

Ötvennegyedik
Dialogus, kiben úton járván az versszerz? beszél Echóval. De ezt nem értheti jól meg az, aki nem tudja, micsoda az Echo
[azon nótára]
[Óh, magas k?sziklák, kietlenben n?tt fák…]

Ötvenötödik
Mindezekre is a versszerz? találmányokra, kiket a könyörgése után ide írt, mid?n Juliától sem izenetbe, sem levélbe semmi választ nem vehetne, búsul magában, és sápolódván azon, hogy menekedhessék meg Julia haszontalan szerelmét?l, Cupido tanácsot ád néki
ez is ugyanazon nótára vagyon
[Mi dolog, Úr Isten, hogy ez egy kegyesen…]

Ötvenhatodik
Kiben csak azon könyörög, látván, hogy semmi választ nem vehet t?le, hogy ottan csak ne feledkezzék el róla
ez is azon nótára, mint az elébbi
[Kegyes vidám szem?, piros rózsa szín?…]

Ötvenhetedik
Frustra omnibus rationibus incendendae Juliae tentatis ardentissima precatione eam in sui amorem alicere conatur variis ad persuadendum exemplis allatis
ugyan az elébbi nótára
[Én édes szerelmem, egyetlenegy lelkem…]

Ötvennyolcadik
Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari posse, questubus miser coelum, terras et maria implet, pollicens indignabundus se nullum carmen Juliae gratia deinceps cantaturum
[azon nótára]
[Óh, nagy kerek kék ég, dics?ség, fényesség…]

Ötvenkilencedik
Következik más: Zsófi nevére
[azon nótára]
[Szerelem istene, Venusnak ereje…]

Hatvanodik
Bécsi Zsuzsánnáról s Anna-Máriáról szerzette
az ?Doklei sem še divičicom bila? nótájára, vagy amaz lengyel nótára: ?A pod liesem?
[Az Zsuzsánna egy szép német leán…]

Hatvanegyedik
Egy katonaének
In laudem confiniorum

az ?Csak búbánat? nótájára
[Vitézek, mi lehet ez széles föld felett…]

[Istenhez való énekek?] *
[Hatvankett?dik]
Amatorum carmen
De virgine Margareta

ad notam: ?Csak búbánat?
[Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal…]

[Hatvanharmadik]
Colloquium octo viatorum et deae Echo vocatae
ugyanazon nótára
[Nyolc ifiú legén minap úton menvén…]

[Hatvannegyedik]
Animum ingratitudine amatae moerentem ipsemet solatur
ad notam: ?Minden állat dicsér, Úr Isten, tégedet? etc.
[De mit gyötresz éngem most, keserves lelkem?…]

[Hatvanötödik]
Szarándoknak vagy bujdosónak való ének
az ?Minden állat dicsér, Úr Isten, [tégedet]? nótájára etc.
[Pusztában zsidókat vezérl? jó Isten…]

[Hatvanhatodik]
Valedicit Patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima
ad notam: ?Minden állat dicsér, Úr Isten tégedet? etc.
[Óh, én édes hazám, te jó Magyarország…]

Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak
Interpretatio quam in Iuliam retorsit
Âlem çiçeği derer isen bir güle değmez,
Sohbette güzel olmaz iken bir pula değmez.

[Ez széles világon mennyi virág vagyon…]

Interpretatio cum ornatu
Bana geda diyenler, devletli hanım yok mudur?
Yoksa ben âdem değil miyim, ya canım yok mudur?

[Ti, kik szegénséget én szememre vettek…]

[Ismét felvetette?]
Yine ebruların kurmuş kemanı,
Atar gamzın oku, canım nişanı,
Yoluna komuşum ben cism i canı,
Sever dilber beni, ben dâhi anı.

[Ismét felvetette szemöldök íjébe…]

[Tebenned, Julia?]
Nigârâ sende hatm olmuş güzellik, tazelik, terlik,
Beni bu gam bucağında koyasın, bu mudur erlik?

[Tebenned, Julia, mind világ csudája…]

[Ha nagy haragjában?]
Beni cevriyle öldürse demem ol yâra kanlıdır,
Helâl olsun ana kanım güzel […]kanlıdır.

[Ha nagy haragjában megöl is Julia,…]

[Egykor szép Juliát?]
Dedim ol şah güzele: var m'ola bir mah bedeli?
Gül gibi güldü, dedi kim: ya ne sandın be deli?

[Egykor szép Juliát látván, hogy ? magát…]

[Mikoron kirepül?]
Kimseler görmüş değildir tenden canın gittiğin,
İllâ ben gözümle gördüm, işte canımdır giden.

[Mikoron kirepül lélek beteg testb?l…]

[Egykor szép Julia?]
Dilber demiş ki: mail olanlar belâmüze
Lâyık mıdır ki nail olalar cefamüze?

[Egykor szép Julia magába így szóla…]

[Rózsaszín? lelkem?]
İ benim gül yüzlü yârım, dünyamı zindan eyleme,
Âşığını tepeleyip kan üstüne kan eyleme.
Vakit olur rakip gelir, düzersiniz sohbetini,
Sakın ki sensin ol vaktı, kolları divan eyleme.

[Rózsaszín? lelkem, én édes szerelmem…]

Célia-versek
[Els?]*
[Kit csak azért mível, hogy ismét nagy t?zzel…]

[Második]
Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen könyörög mindjárt néki, hogy kegyes szemeit reá vetvén, végye bé szerelmében s vidám jó kedvében
[Két szemem világa, életem csillaga…]

Harmadik
Kiben köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét, tudniillik hogy Céliát szerelmére felgerjesztette, s kezében adta
azon nótára *
[Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem…]

Negyedik
Kiben az Célia feredésének módját írja meg, annak felette penig termetér?l, maga viselésér?l és szépségér?l is szól
[Csudálván egy ferd?t, ki felette nagy g?zt…]

Ötödik
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelmér?l szól, hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz
[Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem…]

Hatodik
Kiben az szeret?jét?l való elváltán kesereg, féltvén, és itt az lelkéhez is hasonlítja
[Az mely keresztyén h?, s kiben nincs hamis sz?…]

Hetedik
Kiben az keserg? Céliáról ír
[Mely keserven kiált fülemile, fiát…]

Nyolcadik
Kiben a maga ok nélkül való gyanúságában bánkódik
[Óh, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem…]

Kilencedik
Kiben Juliához hasonlítja Céliát minden állapatjában, Cupidóval is feddik, hogy (holott hazájából is ? kergette ki) ott sincs nyugalma miatta
[Julia szózatját, kerek ábrázatját…]

Tizedik
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett
[Szít Zsuzsánna tüzet szívemben magára…]

Saját kez? versfüzér *
Az erdéli asszony kezér?l
[Ha szinte érdemem nincs is arra nékem…]

Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt
[Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre…]

Az Célia bánatjáról
[Mint szép liliomszál, ha félbemetszve áll…]

Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesét?l elmenni
[Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek…]

Fulviáról
[Lettovább Júliát, s letinkább Céliát…]

Ennéhány Istenhez való énekek, kiket a psalmusokból is, magátúl is szerzett *
Hymni tres
ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus primus,
ad Deum Patrem, pro levamine malorum

[a Palatics nótájára]
[Az Szentháromságnak els? személye…]

Hymni tres
ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus secundus,
ad Deum Filium, pro impetranda militari virtute

[a ?Vitézek, mi lehet? nótájára]
[Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak…]

Hymni tres
ad Sacrosanctam Trinitatem
Hymnus tertius,
ad Spiritum Sanctum, pro felici conjugio

[Az Szentháromságnak harmadik személye…]

Egy könyörgés. Új
?[Uns ist ein] kleines Kind? etc. nótájára
[Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem…]

Psalmi 27.
Translatio ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin

egy olasz ének nótájára
[Az én jó Istenem, ha gyertyám nékem…]

Ex 54. psa[lmo]
Deus, per monen Tuum serva me etc.

[Az te nagy nevedért tarts meg, én Istenem…]

Ex psalmo 42.
[Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett…]

Psalmus 148.
[az ?Már szintén az id?? nótájára]
[Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek…]

Ebben a Noé bárkájából elrepült galamb állapatjához hasonlítván állapatját, kéri Istent, hogy életének s?r? nagy veszélyiben ontsa reá kedvét, s áldásának bárkájában való béfogadásával mentse meg az sok kísértett?l fejét
[Segélj meg éngemet, én édes Istenem!…]

Gy?jteményen kívül fennmaradt istenes énekek
Balassi Bálint nevére, melyben könyörög b?ne bocsánatjaért, és hálákat is ád, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél; s azáltal az örök kárhozattól megszabadult
[az Palkó nótájára]
[Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod…]

Mégis b?vebb szóval kérleli Istennek haragját
[az ?Magam gondolván? nótájára]
[Óh, én Istenem, ím, mi törtínék…]

Deo, vitae mortisque arbitro
Ex oda: ?Quem Tu, summe Deus, semel placatus, patrio lumine respicis?? etc.

[Egy német villanella nótájára: ?Ich hab' vermeint? etc.]
[Óh, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes, kebledben…]

Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s terjessze is reá újobb áldását
[az nótája az ?Régi siralmas?]
[Kegyelmes Isten, kinek kezében…]

Adj már csendességet
[Adj már csendességet, lelki békességet…]

Háborúit, szíve fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségben esést?l oltalmazza
[az ?Emlékezzél, mi történék? nótájára]
[Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása…]

Mégis azonról
[az ?Atya Isten, tarts meg minket? nótájára]
[Óh, én kegyelmes Istenem…]

Psalmus 51.
ad notam: ?Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak?
[Végtelen irgalmú, óh, te nagy hatalmú…]

Verstöredékek
Egy virágének
az ?Irgalmazz, Úristen? nótájára
[Vallyon meddig akarsz éngem kesergetni?…]

Egy könyörgés
az Palatics nótájára
[Láss hozzám, idvösségemnek Istene!…]

Versváltozatok
Bocsásd meg, Úr Isten
[Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét…]

Egy útonjáró szerzette ének
[Óh, magas k?sziklák, kietlenben n?tt fák…]

Kétes hitel?ek
Ímé ez szívembe...
[Ímé, ez szívembe lövé egyik nyilát…]

Venus asszony udvarától elvált legénynek búcsúzó éneke
[az ?Irgalmazz, Úr Isten? nótájára]
[Éngem Venus asszony, még kisded gyermeket…]

Venus Cupidót küldi elvált szolgája után, ki által visszahívatja
[Hozzám követséggel küldte sietséggel Venus asszony Cupidót…]

Psalmus 6.
[ad notam: ?Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak?]
[Óh, magas egeknek, nagy mély tengereknek igazgató Istene…]