most kezdődik a sehovase út,
túl a karokból vetett hurkon,
te katonád voltam Uram,
és az te seregedben jártam.
Ágh István: Balassi

nem láttam még süvegcukrot
de ízleltem melled édességét
 
elfekszem a szerelemben
könyörgök néki
Ágh István: Balassi Szép magyar komédiájára

Én költő nem voltam, én csak énekeltem,
amit fülembe fútt a szél nagy futáson;
száz ló is kidőlt alólam – elsirattam,
és elsirattam – mert fájt – a dalolásom.
Csiki László: Balassi

Az alszegi úton riadalom támad.
Fut apraja, nagyja: hegedősök járnak!
Pedig csak egy szál jött széles nagy Egerbe
Az is rongyos poros, – kucsmája leverve –
Bizony megérdemli, hogy könnyet fakasszon:
Bizony kikacagta az egri nagyasszony
Szépséges, szerelmes Losonczi nagyasszony.
Emőd Tamás: Históriás ének Bús Bálint Deákról

Hol vagytok jó végváriak, kevélyen
cikázó sólymok, korhely cimborák?
Áldomásaink ízét most is érzem,
veszett vágtánk bennem dobog tovább…
Garai Gábor: Balassi

hogy megmutassa a horizontot
annak a feszes vonalát
rézfényes sávját
előtte a tót lovast
a surlófényben vágtázó
napszívű balassi bálintot
Géczi János: [78. veszprémi naplemente]

Tanulhattak tőle
Versíró apáink.
S az ő ütemére
Vert szívetek vére
Kuruc katonáink.
Gellért Oszkár: Ének a négyszázéves Balassáról

Bolondság – mit! – haza?
bogas perek világa,
acsargó farkasok közt
a marásokat állva,
sebzetten, csalva, bántva
élni, ez a haza?
Gömöri György: Balassi Krakkóban

emlékül írtam ezt a magyar Amphionról
aki szép zsoltárok s vitéz dalok mellett
latrikánus nótát szerzett
s pöngete vígan
amíg csak telt erejéből s gerince húrjaiból
Gömöri György: Jegyzet Balassihoz

Elhagytalak, hogy elérhesselek:
karomba kapjalak!
Illyés Gyula: Három költői katona-levél a kedveshez

Bálint Esztergomból Céliához
Havas mezők. Hajnali holdvilág.
 
Balkéz felől – húnyt szemmel látni csak –
Erdély vörösen lángol.
 
A sötét völgyön át
puhán
csöngésein szalad csupán a szán.
Illyés Gyula: Kormos képek a magyar múltból

…„Ne méla daccal
vicsorogj, de két kézre harccal;
halj meg, ha kell és győzd halállal –
ne az igazság kardlapjával!”
Jankovich Ferenc: Az esztergomi tetőn

Drága szép aranyhalacskám,
tarka tollú madaracskám,
erdőm legszebb őzikéje!
Forró sóhajtozásomat,
nagytüzű lángolásomat
tested semmiképp se félje;
esdeklő kérlelésemet,
kérlelő esdeklésemet
lelked ugyan ne ítélje!
Jékely Zoltán: Balassi módjára

Mily messzi, messzi vagy már
Hazám, Annám, víg ifjúságom,
Reményem, életem.
Messzebb, mint az égi hold
S éji álom!
Juhász Gyula: Bujdosó Balassi

Ő a magyar lírában egyesíti
A földi és a mennyei szerelmet,
Egén Erosz ívét büszkén feszíti
És benne a múlt és jövő felelnek.
Juhász Gyula: Magyar költészet epigrammokban

Ha int: ujja hegyén a fény kiserked,
s a verseket, miket gyötrődve szerzett,
magasba küldi, mint a darvakat.
Képes Géza: Esztergom alatt

A cefre, szőlőfürtök mocska, szennye
pálinka lesz: tüzes és tiszta íz;
föld, levegő, fény zamata ég benne –
Ily tömény mámor az ő verse is.
Képes Géza: Az Óceánum mellett

Vigadtam vígan, erőm pazalva,
mint lángban levét kiforró nyers fa:
tettem, versem számadás
Keresztury Dezső: Mikor Esztergom alatt halálát várta

Bátor mint szarándok benned szentül járok
Morzsolván egyre téged
Mint vezeklő vétek benned nem ösmérek
Bűnt kezdetet se véget
Kovács András Ferenc: Kiket Júliáról szerzett (Altera inventio: Júliáról)

Kétségtől rettegve, bánat közt nyugtalan
Sírok, de könnyemet ontom haszontalan,
Erdőn, bércen, völgyön bújdoklom úntalan,
Segédkart, s hajlékot nem lél boldogtalan.
Kölcsey Ferenc: Balassa

Idegen hazában, tengeren túl
Él a költő árván, számüzötten
És dalát a kalmárnép nem érti,
Honfibúját könnyező szemében.
Madách Imre: Balassa Bálint

Szent vagyok, költő-vitéz, akit sebein át
gyalázott, piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla
kátránnyá rontva a vért, de a vers Pelikán,
valakihez pirosa áttör időn s ködön.
Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde

Koszorút sírra, poharat
síriglan a keserű szájra.
Balomon sírdomb, Uramisten,
jobbomon asszonyka – haláli
társaság a lombsárgulásban.
Nagy László: Az erdéli asszony keze

katonád voltam itt
angyalid kürtszaván
táborodba megtérek.
Nagy Gáspár: Esztergomi apokrif

Ifjúság, mi lehet
e széles föld felett
szebb dolog az ép testnél?
Szándék és mozdulat
együtt küzd és mulat,
mint egy hiten két testvér,
s te csak röpködsz, hinta,
s könnyen haladsz, mintha
vajba mártott kés lennél.
Orbán Ottó: Melyben Balassi módján fohászkodik

És a versezetekkel
olyan csudásan kikövezett
(még a gyermeki korban
bejárván ottan
minden utcát-teret!)
Norimberga is jócskán tehet
arrúl, vitézek, szép leányok,
hogy reám ragadt
– üzenem néktek: únásig! –
a „szerelem költője” nevezet.
Petrőczi Éva: És a versezetekkel… (Balassi Bálint régi-új üzenete)

…Szép szólattatásim,
szétszórattatásim,
ha mi voltam, elmúltok;
minden borzalmatok,
s amit rá-adtatok,
buborogva túl-fúlt ok;
ott lentről megjőve,
föld-rész- s esztendőbe:
se dulok, se vidulok.
Tandori Dezső: Ittenes vers

Vitézek, mi lehet
E széles föld felett
Szebb dolog a végeknél.
Hol az sok fájásnak,
Esztelen vágyásnak
Kopár tája véget ér,
Hol kínunk aláhull,
S kiszáll ez világbul,
Mint a pergő falevél?
Tóth Árpád: Vitézek, mi lehet…

Csillagok, virágok kikeleti lányok,
áprilisi fényes szél,
hogy tündököl minden, suhog, csattog ingem,
Isten, engem éltessél,
éltess nyolcvan évig, hadd legyek vitéz itt:
a szellemi végeknél!
Utassy József: Ad notam: Balassi Bálint

Ő volt, kiben a férfi szenvedélye
először markolt zúgó húrokat,
s úgy szállt az égre szavainak éle,
ahogy kirántott csengő kardokat.
Váci Mihály: Balassi Bálint